Користувачам

П Р А В И Л А
користування бібліотеками Городоцької ЦБС
із змінами і доповненнями,
затвердженими Міністерством культури і мистецтв України
від 25.05.2001 № 319
і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України
22.06.2001 за № 538/5729
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила користування бібліотеками Городоцької ЦБС розроблені у відповідності до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, із змінами і доповненнями, поширюються на мережу діючих бібліотек усіх форм власності та підпорядкування і організацію бібліотечної справи.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Кожний громадянин незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території району, яке може бути у формі: абонементу (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають на законних підставах, користуються тими ж правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

– Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

– Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

– Безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;

– Одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА);

– Одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;

– Користуватись іншими видами послуг, у тому числі й додатковими послугами на оплатній основі;

– Брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

2.7. При наданні користувачам документів, що мають підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як гарантія забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів, користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін.

2.9. Окремі категорії користувачів (інваліди, учасники ВВВ, бойових дій) мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, подають фотокартку (для бібліотеки, де ведеться читацький квиток), ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

Діти і підлітки до 16 років записуються до бібліотеки на підставі документа, що пред’являють їх батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. У разі втрати читацького квитка, користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення і отримати дублікат читацького квитка.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них; при одержанні документів має перевіряти їхню кількість і наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його на аналогічний чи інший документ, визнаний рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.8. Користувачі мають дотримуватись тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

3.9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлений термін. У разі порушення термінів користування документами, сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотеки зобов’язані:

– інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т. ч. й платні;

– створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

– забезпечувати високий рівень культури обслуговування користувачів;

– формувати в користувачів потребу в інформації, відвідуванні бібліотек, сприяти підвищенню культури читання;

– задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

– систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

– враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

– не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їхні інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їхньої згоди;

– створювати бібліотечні ради;

– звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

У НАС ВИ ЗМОЖЕТЕ :

– Користуватись бібліотечними фондами ( понад 80900 прим книг)
– Підвищувати рівень ерудиції за допомогою періодичних видань ( понад 80 назв щорічно)
– Взяти додому книги терміном до 30 днів
– Отримати бібліографічну довідку
– Якісно підготуватись до занять ( повідомлення, реферати, курсові)
– Користуватися послугами Інтернет-центру
– Взяти участь у творчих акціях, які проводить бібліотека
– Організувати виставку власних творчих робіт
– Зробити якісні ксерокопії
КОРИСТУВАЧІ БІБЛІОТЕКИ МОЖУТЬ:
БЕЗКОШТОВНО:
1. Ознайомлення з правилами користування бібліотекою.
2. Надання документів з фонду бібліотеки в читальних залах і на абонементі.
3. Надання довідково-пошукового апарату, який розкриває зміст фонду бібліотеки, для пошуку необхідної інформації.
4. Консультаційні послуги:
– в пошуку необхідної інформації, за довідково-пошуковим апаратом;
– при користуванні фондом бібліотеки.
5. Організація відкритих переглядів з метою ознайомлення читачів з новими надходженнями літератури, тематичних виставок літератури у приміщенні бібліотеки.
6. Організація масових заходів для читачів.
7. Користуватися послугами мережі Інтернет.

ЗА ПЛАТУ:
1. Замовити і отримати тематичні списки літератури;
2. Отримати ксерокопії необхідних документів з фонду бібліотеки;
3. Підготовка фактографічних, аналітичних довідок, видача письмових довідок;
4.Видача дискетних інформацій;
5 .Написання та платне розповсюдження сценаріїв масових заходів для закладів культури, шкіл – району, методичних центрів;
6 .Оренда приміщення;
Шановні користувачі до ваших послуг центр регіональної інформації який діє при читальному залі ЦРБ
Розуміння значення бібліотек тільки як соціально – просвітницьких структур вже давно залишилось у минулому, на зміну йому прийшло бачення бібліотек як інформаційно – комунікативних центрів.
Одне з основних завдань бібліотек на сьогодні – це створення якісного інформаційного ресурсу, а це неможливо без регіональної інформації, яка акумулюється в центрах та кутках регіональної інформації бібліотек району.
Так, в районній бібліотеці з 2001 року при читальному залі діє Центр регіональної інформації «Влада. Бібліотека. Людина», який забезпечує прозорість рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування і здійснює інформаційне обслуговування населення та представників влади .

В Центрі регіональної інформації читачі можуть ознайомитись з матеріалами, що зібрані в інформаційних теках-накопичувачах:

-«Розпорядження райдержадміністрації»
-« Структура місцевої влади»,
-«Рішення Городоцької районної ради»,
-« Програми районної ради»,
-«Політичні партії району»,
-«Громадські організації»,
-«Релігійні общини району»,
-«Інформація відділу статистики»,
-«Рішення міської ради»,
-« Програми районної ради»,
-«Сільське господарство»,
-« Промисловість»,
-« Підприємництво»,
-« Транспорт»,
-« Готельне господарство»
-« Освіта»
-« Відділ культури повідомляє»
-« Гендерна організація «Перлина» тощо.

В папці «Туризм» зібрано цікаві матеріали про пам’ятки культури і природи Городоцького району (історичні відомості, легенди, сучасний стан архітектурних пам’яток, фотографії і карти). Найбільшим попитом серед читачів користуються теки «Екологія району», «Пільги», «До відома платників податків», «Пенсійне забезпечення», «Соціальний захист».
Великий інтерес у читачів книгозбірні викликає підбір інформаційних матеріалів з центру зайнятості щодо вакансій і можливого працевлаштування, розклад руху автобусів тощо.

До уваги користувачів: програми соціально-економічного та культурного розвитку району, графіки прийому громадян керівниками місцевих органів влади, відомості про пільги, соціальні гарантії громадян, про пенсію та пенсійні реформи, інформація про податки, рекламні проспекти для безробітних, поради випускникам та ін.
Для відвідувачів бібліотеки діє куточок «Запитуйте – відповідаємо», де можна в письмовій формі звернутись до керівників, працівників райдержадміністрації, районної ради, міської ради, управління юстиції, податкової інспекції і отримати на свій запит кваліфіковану відповідь спеціаліста.
В цьому році також створено при ЦРІ інформаційну скриньку «Ваші пропозиції і зауваження до роботи місцевої влади».
До фонду ЦРІ входять періодичні видання, офіційні документи органів місцевої влади та місцевого самоврядування, краєзнавчі матеріали.
До послуг користувачів Публічного центру – довідково-бібліографічний апарат бібліотеки: картотека газетно-журнальних статей, законодавчих актів України, краєзнавчий каталог, електронні картотеки «Розпорядження райдержадміністрації», «Рішення районної ради», «Програми районної ради» тощо.
Користувачі ЦРІ можуть безкоштовно скористатись послугами Інтернет-центру, зайти на сайти місцевої райдержадміністрації, районної ради, міської ради та ін.
Надається доступ до електронних баз даних, повнотекстових електронних інформаційних видань. Користувачі мають змогу звернутися до офіційних сайтів України ( Президент України, Кабінет міністрів України, Сервер Верховної Ради, Міністерство Юстиції України та ін.), до офіційних сайтів міста Хмельницького, до сайтів по сільському господарству, по питаннях освіти, науки, пошуку роботи та ін.
Перелік та адреси цих сайтів розміщено у відповідних розділах центру регіональної інформації. Швидко і оперативно здійснюється пошук нормативних, законодавчих актів та іншої інформації і це, звичайно, підвищує позитивний імідж ЦРІ зокрема, і всієї бібліотеки в цілому, у населення та місцевої влади.
Працівники районної бібліотеки щоквартально складають списки літератури:
– «Політика і політичні партії»;
– «Регіональна політика та місцеве самоврядування.»;
– «Пенсійне забезпечення громадян України»;
– «Соціальний захист населення»;
– «Молодіжна політика в Україні»;
– «Гендерна рівність – ознака цивілізованої держави» тощо.Для визначення тем запитів для інформування проводяться соціологічні дослідження «Бібліотека і влада», « Вивчення інформаційних потреб користувачів ЦРІ» .
Центром регіональної інформації проводяться Дні інформації («Молодь – майбутнє держави», « Пенсійне забезпечення громадян України»), Дні періодики, Дні спеціаліста ( «Ніщо так не об’єднує націю, як культура» /Відповідно до державної програми розвитку культури на період до 2007 року/,«Творці освіти нового типу» /Для працівників освіти/ (В рамках програми «Вчитель» на 2002-2012 роки), «Земельна реформа. Розвиток нового села», «Жнива – важливий етап у боротьбі за врожай», «Без села немає держави, без фермера – майбутнього» /Для працівників сільського господарства/.), Дні муніципального службовця, інформаційні години, огляди літератури, експрес-інформації, засідання за круглим столом, організовуються консультації спеціалістів: «Природа лікує», «Нове в податковій системі України», «Служба зайнятості консультує», «Як оформити пенсію», «Юрист консультує», « Як оформити субсидію» тощо. Готуються і видаються бібліодайджести, інформ-досьє, прес-досьє та ін.

Центр регіональної інформації ЦРБ тісно співпрацює з районним управлінням юстиції.
Цікавою є співпраця районної гендерної організації з ЦРІ. Центр здійснює інформаційне забезпечення засідань гендерної ради, які в основному відбуваються в бібліотеці.

При ЦРІ діє консультаційний пункт районної державної податкової інспекції, де відвідувачі бібліотеки можуть отримати інформацію з питань оподаткування населення. Планується такі консультаційні пункти створити спільно з іншими державними установами району.
Для визначення інформаційних потреб користувачів Центр регіональної інформації щорічно проводить соціологічні дослідження шляхом анкетування і опитування.
ЦРІ ЦРБ надає методичну та практичну допомогу у роботі кутків регіональної інформації в бібліотеках-філіалах шляхом проведення методднів, семінарів «Бібліотека і влада – грані співпраці», « Бібліотека – інформаційний і культурний центр села», надання методичних порад і консультацій, надання друкованої продукції.
Розробляються і розповсюджуються на систему інформаційні і рекомендаційні списки, огляди літератури, графіки прийомів в органах влади і місцевого самоврядування, примірні плани проведення Днів інформації, Днів спеціаліста, звернення до громади села щодо інформації розміщеної в ЦРІ, огляди рекомендованої фахової літератури, списки вакансій з центру зайнятості та багато інших документів.
Центр регіональної інформації став справжнім ядром бібліотеки, без якого важко уявити повноцінне функціонування бібліотеки.